Aktualności

ZMIANA FORMY ORGANIZACYJNEJ SPÓŁKI

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 01.06.2020 r. nastąpiło przekształcenie spółki Paradowscy AMP Spółka jawna w spółkę Paradowscy AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu tym nastąpił wpis przekształconej spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zmiana formy prawnej ma charakter formalny i zgodnie z art. 553 § 1 KSH Spółce z o.o. przysługują wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej Spółki jawnej. Z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego; zmianie uległ numer KRS.

Aktualne dane Spółki są następujące:

Paradowscy AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w obrocie handlowym używany będzie skrót:

Paradowscy AMP Sp. z o.o.

Kazimierza Jagiellończyka 1

02-496, Warszawa

NIP: 5221006073

REGON: 010820267

KRS: 0000843210